โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School 6.47

ถนน สุริยเดชบำรุง
Roi-ed, 45000
Thailand
Download vCard Share
Send Message Add Review

About โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School

โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School is one of the popular place listed under Education in Roi-ed , Middle School in Roi-ed ,

Contact Details & Working Hours

Details

โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนมาตรฐานสากล
(Strisuksa : A World-Class Standard School)

ปรัชญาโรงเรียน
"ความเป็นคนดี จะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม"

คติพจน์
"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"

คำขวัญ
"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม นิยมไทย"

สีประจำโรงเรียน
"น้ำเงิน – เหลือง"
น้ำเงิน หมายถึง ความสามัคคี อดทน หนักแน่น
เหลือง หมายถึง จริยธรรม

วัฒนธรรมองค์กร
ร่วมมือร่วมใจ ใฝ่สัมฤทธิ์

ค่านิยมองค์กร
STR
S = SMART (สง่างาม) T = TEAM WORK (สามัคคี) R = RELATION

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School Vision)
"สตรีศึกษาเป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"

ปรัชญา (Philosophy)
“ความเป็นคนดี จะต้องถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม : Righteousness requires Knowledge, Virtue, and Morality.”

อัตลักษณ์ (Identity)
“มีคุณธรรม งามจรรยา ใฝ่หาความรู้ : Virtue Ethics Scholarship”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ประพฤติดี มีคุณธรรม : Virtue in Good Conduct”

Map โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School

Updates from โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School

Review โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - Strisuksa Roi-Et School

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด - STRISUKSA ROI-ET SCHOOL