มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation) 1.33

173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok, 10300
Thailand
Download vCard Share
Send Message Add Review

About มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation)

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation) is one of the popular place listed under Other in Bangkok , Non-profit Organization in Bangkok ,

Contact Details & Working Hours

Details

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ คือ

1.ส่งเสริมและสนับสนุน การทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนเมือง

2.ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแออัดในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการก่อตั้งและพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งด้านที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจและสังคม

3.ร่วมกับองค์กรชุมชนในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริหารจัดการอาคารและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชน

4.ส่งเสริมความร่วมมือ และการประสานงานทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

5.ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะชุมชนแออัด

6.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มูลนิธิฯ เห็นสมควร เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


Map มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation)

Updates from มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation)

Review มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB Foundation)

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( CPB FOUNDATION)